Vazhipadukal

VAZHIPADU RATE
ANNADHANNAM (Minumum) 1000.00
CHANDHANAM CHARTH (Full Body) 3000.00
CHANDHANAM CHARTH (Half Body) 2000.00
CHANDHANAM CHARTH (Face Only) 1500.00
MAHAMRUTHYAM JAYA HOMAM 2500.00
MRUTHYAM JAYA HOMAM 501.00
KARUKA HOMAM 2000.00
GANAPATHI HOMAM 251.00
SREE RUDRHAM, CHAMAKAM, DRAVYABHISHEKAM 2000.00
JALABHISHEKAM 251.00
UMA MAHESHERA POOJA 600.00
LAKSHMI NARAYANNA POOJA 600.00
THRUKALA POOJA 301.00
VIVAHAM 251.00
RUDHRA SUKTHAM ABHISHEKAM 251.00
SREERUDHRAM, CHAMAKAM ARCHANA 101.00
VELLA NIVEDYAM 20.00
SAHASTHRA NAMARCHANA 51.00
PANCHAMRTHUM 101.00
BASMAPISHEKAM 201.0
THULABHARAM (without mass) 25.00
PATTA, KAYAR VAZHIPADU 50.00
PUSHPANCHALI 5.00
SHATHRU SAMHARAPUSHPANCHALI 10.00
KEEZHKAVU VAZHIPADU RATE
POOMOODAL 501.00
GURUTHI POOJA 51.00
PUSHPANCHALI 15.00
VAZHIPADU RATE
SARASWATHA PUSHPANCHALI 15.00
MAMGALLYA SUKTHAM ARCHANA 15.00
BAGYA SUKTHAM ARCHANA 15.00
AYKYAMATHA SUKTHAM ARCHANA 20.00
JALADHARA 10.00
VILAKU, MALA 10.00
NEYVILAKU 10.00
KARPOORAM, CHANDHANATHIRI 10.00
ELLUTHIRY 5.00
MRUTHYAMJAYA PUSHPANCHALI 15.00
VELLI ROOPAM 5.00
CHOOL VAZHIPADU 20.00
PAPPADM CHAVITTAL 50.00
NADA THALLAL 10.00
PILLAKKAVADI 20.00
SHARKARA PAYAZAM 40.00
PAL PAYAZAM 50.00
SREE SUKTHAM ARCHANA 15.00
PURUKSHA SUKTHAM ARCHANA 15.00
ASHTOTHARAM ARCHANA 15.00
CHOROONU 51.00
AYUR SUKTHAM ARCHANA 25.00
 RAKTHA PUSHPANCHALI  10.00